SPRAWY TRANSGRANICZNE

Kim są nasi Klienci?

KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI – Spółka partnerska. Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie i Warszawie w ramach specjalizacji „Sprawy Transgraniczne” świadczy usługi prawne na gruncie prawa polskiego na rzecz zagranicznych Klientów biznesowych oraz indywidualnych.

 

Doradztwo prawne na rzecz Klientów Biznesowych:

Klientami Biznesowymi KG Legal są firmy zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce w formie:

 1. oddziału przedsiębiorcy zagranicznego (art. 85 i nast. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 2. przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego (art. 93 i nast. Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
 3. jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki oraz spółki cywilnej;
 4. spółki handlowej prowadzonej na podstawie przepisów polskiego Kodeksu Spółek Handlowych, w tym:

spółki osobowej:

 1.  spółki jawnej;
 2. spółki partnerskiej;
 3. spółki komandytowej;
 4. spółki komandytowo-akcyjnej;

spółki kapitałowej:

 1. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. spółki akcyjnej.

 

W ramach specjalizacji „Sprawy Transgraniczne” kancelaria KG Legal świadczy następującą pomoc prawną:

 • doradztwo prawne pozaprocesowe dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w Polsce oraz regulacji stosunków gospodarczych i handlowych z kontrahentami na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego, w tym dotyczących obrotu konsumenckiego oraz pomiędzy przedsiębiorcami;
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami administracji publicznej (centralnej i samorządowej), w tym organami podatkowymi, celnymi i inspekcjami.

 

 

Doradztwo prawne w handlu zagranicznym (umowy i dokumenty handlowe):

 • negocjacje umów handlowych z polskimi kontrahentami na gruncie prawa polskiego;
 • redagowanie oraz negocjowanie umów z polskimi przedsiębiorcami, w tym, umowy sprzedaży, dystrybucji, leasingu, agencyjnej, outsourcingu, najmu wielkopowierzchniowego, dzierżawy nieruchomości komercyjnych, licencyjne;
 • zabezpieczanie płatności i doradztwo wyboru form płatności w Polsce z umów transgranicznych (akredytywa, weksel, depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, kara umowna, zastaw rejestrowy, incaso, czek, kredyt kupiecki, kredyt bankowy, faktoring, forfaiting);
 • umowne zabezpieczanie praw własności intelektualnej i przemysłowej projektów komercyjnych w Polsce;
 • przeprowadzanie kompleksowego przedumownego due diligence;
 • doradztwo w zakresie zapytań ofertowych i ofert;
 • doradztwo prawne na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 z późn. zm.);
 • rekomendacja prawna wyboru prawa właściwego w handlu zagranicznym, w tym właściwego zapisu na sąd polubowny;
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków stron na gruncie reguł INCOTERMS®2010;
 • opiniowanie i przygotowywanie dokumentów w handlu zagranicznym, w tym dokumentów handlowych, przewozowych, ubezpieczeniowych oraz związanych z płatnością;
 • doradztwo w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej międzynarodowych przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów (konwencja CMR);
 • wsparcie prawne w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o transgraniczny zarobkowy przewóz lotniczy cargo (konwencja Montrealska);
 • doradztwo na gruncie międzynarodowego prawa przewozu ładunku morzem (Reguły Haga-Visby);
 • doradztwo prawne w transgranicznych sprawach odpowiedzialności umownej międzynarodowych przewoźników z tytułu nienależytego wykonania umowy o zarobkowy przewóz kolejowy (konwencja COTIF/CIM);
 • doradztwo prawne na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (“Rzym I”);
 • doradztwo prawne na gruncie Rozporządzenia (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (“Rzym II”).

 

Sprawy o odszkodowanie w sprawach transgranicznych:

 • Zastępstwo prawne na rzecz zagranicznych Klientów będących kontrahentami ubezpieczonych z polis majątkowych zabezpieczających niestandardowe ryzyka gospodarcze (np. w zakresie wykonywania programów informatycznych lub wzornictwa użytkowego)
 • dochodzenie roszczeń z umów ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wykonywania działalności;
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy cywilnoprawnej z umów pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Doradztwo na gruncie prawa imigracyjnego:

 • pełna obsługa prawna w tworzeniu oddziałów lub przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce;
 • doradztwo prawne na gruncie polskiej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach, w tym zastępstwo prawne pracodawców zagranicznych działających w Polsce we wszelkich kwestiach imigracji biznesowej do Polski;
 • legalizacja pobytu obywateli UE i spoza UE w Polsce (reprezentacja procesowa przed właściwym Urzędem Wojewódzkim oraz w administracyjnych postępowaniach odwoławczych);
 • doradztwo prawne przy przedłużaniu wiz;
 • wsparcie prawne przy uzyskiwaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • wsparcie prawne wydawania zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kompleksowa obsługa prawna legalizacji pobytu menadżerów obcokrajowców w Polsce; kadry menadżerskiej, członków zarządu, w tym regulowanie wszelkich kwestii prawnych na gruncie prawa pracy, w tym działanie przed odpowiednimi organami Państwowej Inspekcji Pracy;
 • sporządzanie projektów kontraktów menadżerskich;
 • kompleksowe doradztwo prawne przy delegacji pracowników z zagranicy.

 

Transgraniczne spory sądowe i postępowania egzekucyjne w Polsce:

 • zastępstwo procesowe Klientów w charakterze pełnomocnika procesowego przed sądami wszystkich instancji w sprawach gospodarczych i cywilnych o zapłatę, ustalenie, wyjawienie majątku, o wydanie (sądy powszechne cywilne, w tym sądy gospodarcze);
 • zastępstwo procesowe w sprawach wpadkowych, w zakresie przesłuchania świadka w Polsce przez polski sąd cywilny w drodze pomocy prawnej;
 • sądowe dochodzenie roszczeń o zapłatę w trybie postępowania upominawczego i nakazowego (nakaz zapłaty);
 • zastępstwo procesowe Klienta przed polskim e-sądem w sprawach o zapłatę (w trybie elektronicznego postępowania upominawczego);
 • sądowe dochodzenie roszczeń transgranicznych w drodze europejskiego nakazu zapłaty na gruncie Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 399, str. 1 z późn. zm.) oraz na gruncie Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz. U. UE. L. z 2007 r. Nr 199, str. 1 z późn. zm.).
 • spory gospodarcze o unieważnienie i uchylenie na gruncie polskiego kodeksu spółek handlowych uchwał polskich spółek kapitałowych z kapitałem zagranicznym przed polskim sądem okręgowym oraz w postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym;
 • sprawy z zakresu odpowiedzialności członka zarządu polskich spółek kapitałowych z kapitałem zagranicznym;
 • doradztwo prawne w weryfikacji właściwej jurysdykcji a także w egzekucji wyroku zagranicznego w Polsce, w tym przy zastosowaniu procedury egzekucyjnej na mocy rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012 roku.

 

Doradztwo prawne na rzecz Klientów Indywidualnych

KG Legal koncentruje swoją ofertę na Klientach Indywidualnych, którzy poszukują pomocy prawnej w sprawach rodzinnych oraz w sprawach obrotu rynku polskich nieruchomości komercyjnych i niekomercyjnych.

 

Obsługa Klienta indywidualnego w sądowych postępowaniach transgranicznych:

 • reprezentowanie cudzoziemców w sprawach rodzinnych przed polskim sądem rodzinnym, na przykład: rozwody i separacje z udziałem obywateli polskich, ugody rozwodowe, opieka nad dziećmi, alimenty, uprowadzenie dziecka, opieka i kuratela;
 • zastępstwo procesowe w sprawach o wydanie dziecka w postępowaniu nieprocesowym przed polskim sądem rodzinnym w sprawach z konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 z późn. zm.);
 • zastępstwo procesowe w sprawach o wydanie dziecka w postępowaniu nieprocesowym przed polskim sądem rodzinnym na gruncie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. U. UE. L. z 2003 r. Nr 338, str. 1 z późn. zm.);
 • zastępstwo procesowe w sprawach transgranicznych o ustalenie pochodzenia dziecka, alimenty oraz w postępowaniach w trybie nieprocesowym o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • reprezentowanie zagranicznych Klientów w sprawach spadkowych przed polskim sądem i polskimi władzami administracyjnymi;
 • zabezpieczanie interesów zagranicznych Klientów przy zakupie nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych w Polsce;
 • zabezpieczanie interesów zagranicznych konsumentów w nabywaniu nieruchomości w Polsce, w tym analiza stanu prawnego nieruchomości na postawie stanu prawnego ujawnionego w księgach wieczystych oraz doradztwo przy sporządzaniu projektów aktów notarialnych regulujących przejściowe zagadnienia prawne związane z przejściem własności nieruchomości, takie jak: umowa przedwstępna nabycia nieruchomości, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, wpis ostrzeżeń i wzmianek do księgi wieczystej, wykreślenie z księgi wieczystej hipotek stanowiących zabezpieczenie roszczeń hipotecznych zbywcy nieruchomości;
 • pomoc prawna w procedurze uzyskiwania zgody na nabycie przez obcokrajowca nieruchomości w Polsce;
 • wsparcie w wykonaniu umowy o nabycie nieruchomości, w tym zabezpieczenie transakcji zapłaty za nieruchomość w drodze depozytu radcowskiego (umowa o depozyt radcowski);
 • pomoc prawna w redagowaniu umownych klauzul kar umownych, dodatkowych uzgodnień ze zbywcą nieruchomości, w tym deweloperem w obrocie konsumenckim rynku nieruchomości mieszkalnych.
UP