PRAWO INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE

Kim są nasi Klienci?

KG LEGAL KIEŁTYKA GŁADKOWSKI – Spółka partnerska. Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie i Warszawie doradza podmiotom zagranicznym inwestującym w Polsce. Specjalizacja „Prawo Inwestycji Zagranicznych” uwzględnia prawne aspekty specyfiki jurysdykcji, z której pochodzi Klient (Klient z obszaru UE, z krajów spoza UE). Oferta KG Legal zawiera gotowe rozwiązania prawne inwestycji zagranicznych w polskie nieruchomości komercyjne, zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz inwestycje zagraniczne w polskiej jurysdykcji w postaci wejścia na rynek polski przez firmę zagraniczną.

 

Obsługa prawna optymalizacji inwestycji zagranicznych w Polsce:

 • doradztwo z perspektywy prawnej i podatkowej optymalizacji odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, opartej na inwestycyjnym kapitale zagranicznym;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach o udzielenie koncesji, zezwoleń czy dokonanie zgłoszeń celem legalizacji działalności gospodarczej objętej w Polsce ograniczeniami i obowiązkiem rejestrowym przed polskimi organami administracji kontroli i nadzoru, takimi jak np.: Urząd Lotnictwa Cywilnego, czy Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych itp.;
 • wsparcie prawne przy prowadzeniu biznesu zagranicznego w Polsce w postaci bieżącej obsługi prawnej spółek z kapitałem zagranicznym, a w tym: sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników oraz statutów i umów polskich spółek z kapitałem zagranicznym, uwzględniając warunki umowne zabezpieczające interesy w spółce zagranicznego wspólnika w stosunku do pozostałych wspólników, także wspólnika mniejszościowego;
 • negocjacje warunków umowy spółki z polskimi wspólnikami przy tworzeniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych inwestorów zagranicznych w Polsce;
 • kompleksowe wsparcie przy tworzeniu, przekształcaniu i likwidacji spółek handlowych z kapitałem zagranicznym, oddziałów oraz przedstawicielstw zagranicznego przedsiębiorcy; wsparcie prawne przy restrukturyzacji i optymalizacji działalności gospodarczej z kapitałem zagranicznym;
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej na potrzeby bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem z kapitałem zagranicznym;
 • doradztwo w kwestiach podatkowych związanych z działaniem zagranicznych inwestorów w Polsce;
 • pomoc prawna przy współpracy z polskimi partnerami biznesowymi przy wspólnych projektach biznesowych na rzecz podmiotów zagranicznych.

Zakup nieruchomości w Polsce przez inwestorów zagranicznych:

 • prawne wsparcie w procesie uzyskiwania zezwoleń i w procedurach administracyjnych w związku z zakupem nieruchomości komercyjnych przez podmioty zagraniczne w Polsce;
 • reprezentacja Klientów zagranicznych przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w postępowaniach dotyczących uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce;
 • sporządzanie opinii prawnych i pomoc w procesie o charakterze due diligence, w tym weryfikacja stanu ksiąg wieczystych, negocjacje z wierzycielami, sporządzanie listów ujawniających, oraz analiza sytuacji finansowej kontrahenta;
 • doradztwo prawne na gruncie prawa ubezpieczeń dotyczącego transakcji inwestycyjnych w nieruchomości i procesy budowlane;
 • prowadzenie negocjacji ubezpieczeń niestandardowych ryzyk będących przedmiotem ubezpieczenia.

 

Inwestowanie w Polskie „start-upy”:

 • wsparcie prawne w inwestycjach transgranicznych w projekty typu „start-up” w Polsce, przykładowo w branży biotechnologii, na gruncie polskiego prawa farmaceutycznego;
 • doradztwo prawne i podatkowe optymalizacji inwestycji w start-upy w Polsce, w tym dobór odpowiedniej formy prawnej inwestowania w start-upy (fundacja, stowarzyszenie, klaster, hub); sporządzanie dokumentów statutowych organizacji z kapitałem inwestorskim; tworzenie przedsięwzięć typu joint venture;
 • wsparcie prawne procesów pozyskiwania finansowania dla polskich start-upów z zakresu nowych technologii;
 • zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej we wszelkich sprawach związanych z inwestycjami w polskie firmy branży clean-tech;
 • doradztwo prawne dla start-upów w Polsce w transakcjach z udziałem seed capital.

 

Reprezentacja Klientów zagranicznych przed polskimi sądami, organami podatkowymi oraz administracyjnymi w procesie inwestycyjnym w Polsce:

 • reprezentowanie Klientów zagranicznych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów na gruncie polskiego prawa ochrony konkurencji, w takich sprawach jak postępowania wyjaśniające zgodnie z art. 48 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz postępowania antymonopolowe w sprawie praktyk ograniczających konkurencję – wymienione w art. 49 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • prowadzenie sporów sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji i koncentracji na rynku;
 • reprezentowanie zagranicznych pracodawców przed polskimi organami regulacyjnymi prawa pracy i organami administracyjnymi (Państwowa Inspekcja Pracy);
 • reprezentowanie spółek zagranicznych w sprawach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce:

 • wsparcie prawne przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez zagranicznych inwestorów w polskich Specjalnych Strefach Ekonomicznych;
 • wsparcie prawne przy uzyskaniu ulg podatkowych i innych przywilejów w polskich Specjalnych Strefach Ekonomicznych;
 • prowadzenie negocjacji z podmiotem zarządzającym dotyczących warunków inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych ;
 • pomoc prawna przy nabywaniu oraz dzierżawie nieruchomości w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

 

Doradztwo prawne w zakresie procesów budowlanych w Polsce:

 • pomoc prawna w procesach inwestycji budowlanych w Polsce na gruncie prawa budowlanego oraz polskiego prawa gospodarczego;
 • prowadzenie negocjacji umów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego w polskie nieruchomości, w tym sporządzanie projektów wielostronnych umów oraz ich opiniowanie prawne z perspektywy zabezpieczenia umownych interesów Klienta;
 • sporządzanie opinii prawnych co do stanu prawnego nieruchomości, w tym ujawnionego w księgach wieczystych nieruchomości będących przedmiotem inwestycji, a także stanu nieruchomości na gruncie rejestrów gruntów i budynków;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie nieruchomości;
 • reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi we wszystkich instancjach w całym procesie inwestycyjnym w Polsce.

Wsparcie prawne w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej, w tym finansowania ze środków Unii Europejskiej:

 • doradztwo prawne, w tym opiniowanie prawne umów o udzielenie dotacji, umów partnerskich oraz w przedmiocie tworzenia konsorcjów;
 • wsparcie networkingowe w doborze partnerów biznesowych na cele procesu pozyskiwania wniosków unijnych dedykowanych do projektów międzynarodowych, w których przynajmniej jeden z partnerów powinien pochodzić z zagranicy (włączając w to podmioty publiczne, takie jak: polskie wyższe uczelnie techniczne, centra transferu technologii uczelni wyższych oraz przedsiębiorców);
 • doradztwo prawne w projektach hybrydowych w oparciu o instytucję partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem przedsiębiorcy zagranicznego;
 • ekspercka obsługa prawna współpracy przedsiębiorców i naukowców w pozyskiwaniu projektów dofinansowanych ze środków UE na lata 2014-2020;
 • kompleksowe wsparcie prawne na rzecz firm w ramach projektów badawczo – rozwojowych oraz współpracy uczelni i przedsiębiorcy (projekty B+R).

 

Prawo umów o korzystanie komercyjne z nieruchomości (własność, najem, dzierżawa):

 • wsparcie prawne dla zagranicznych przedsiębiorców przy negocjacjach i wykonywaniu umów o najem wielkopowierzchniowy lub dzierżawę powierzchni biurowej, przeznaczonej do sprzedaży detalicznej lub innej powierzchni usługowo – sprzedażowej;
 • negocjacje na rzecz Klientów zagranicznych umów dzierżawy stanowiących tytuł prawny do nieruchomości w okresie przejściowym przed nabyciem na własność nieruchomości komercyjnej; pozyskiwanie na rzecz Klienta zagranicznego uprawnień z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie prawa ochrony środowiska, w tym pozwoleń na emisję pyłów i gazów z instalacji urządzonych na nieruchomości, takich jak kabiny lakiernicze czy stanowiska spawalnicze;

 

 

 • prowadzenie negocjacji w przedmiocie warunków umowy dzierżawy z właścicielem/ użytkownikiem wieczystym nieruchomości; zastępstwo prawne przy uzyskiwaniu decyzji organów samorządowych na wytwarzanie odpadów;
 • zabezpieczenie płatności oraz wykonania komercyjnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości w Polsce;
 • opiniowanie i negocjowanie polis ubezpieczeniowych związanych z komercyjnymi umowami dzierżawy i najmu nieruchomości.
UP