Archive of published posts on Czerwiec, 2016

Back home

KG Legal doradza brytyjskiemu pracodawcy w sprawie zatwierdzenia przez polski sąd cywilny ugody dotyczącej roszczeń pracowniczych a zawartej w jurysdykcji brytyjskiej – wartość ugody: 0,5 mln PLN.

06/28/2016

Obecność Polaków w Wielkiej Brytanii powoduje konieczność stałej współpracy brytyjskich firm prawniczych z KG Legal w sprawach pracowniczych. Wynika to z faktu, że ugody zawarte poza granicami RP wymagają zatwierdzenia przez polski sąd cywilny, w przypadku gdy stroną ugody jest polski obywatel (lub polski podmiot gospodarczy). Kancelaria zakończyła doradztwo na rzecz brytyjskiego Klienta w zakresie pracowniczej sprawy transgranicznej, w której zapadła ugoda przed tzw. brytyjską Komisją Koncyliacyjną Rozstrzygającą Spory z Zakresu Prawa Pracy z siedzibą w Londynie (the Labour Dispute Conciliation Committee (ACAS) in London). W świetle przepisów polskiej procedury cywilnej instytucję tego rodzaju należy oceniać jako odpowiednik sądu polubownego. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, polski sąd cywilny orzeka po przeprowadzeniu rozprawy (art. 1215 § 1 k.p.c.).

IMG_7425

Doradztwo transgraniczne w sprawach BREXIT: Kancelaria KG LEGAL we współpracy z brytyjskimi kancelariami partnerskimi uruchamia specjalną usługę transgranicznego doradztwa prawnego wynikającego z BREXIT

06/27/2016

Wskutek BREXIT, brytyjskie firmy prawnicze muszą uwzględniać wzmożenie transgranicznego obrotu prawnego. W szczególności dotyczy to prawnych aspektów imigracji biznesowej. Pomoc prawna będzie dedykowana osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Będzie obejmować tak różne aspekty jak prawo pobytowe, zezwolenia, prawo pracy oraz egzekucję roszczeń, prawo rodzinne, czy relokację kapitału. Rolą naszej kancelarii będzie bieżące doradztwo na rzecz kancelarii brytyjskich w efektywnym dostosowaniu sytuacji prawnej klientów w Wielkiej Brytanii z perspektywy polskiej  jurysdykcji.

BREXIT

 

(więcej…)

Networking KG Legal cd… Spotkanie zagranicznego Klienta z tradycyjną słynną krakowską firmą architektów będącą krakowskim honorowym konsulatem jednego z czołowych azjatyckich państw świata

06/27/2016

Przedstawiciele kancelarii KG Legal wzięli udział w spotkaniu zagranicznego Klienta z architektem będącym wspólnikiem renomowanego biura architektonicznego z siedzibą w Krakowie. W ten sposób KG Legal zabiega o kontakty swoich Klientów z najlepszymi potencjalnym kontrahentami w Polsce, przy możliwym rozwoju transgranicznej działalności gospodarczej w polskiej jurysdykcji.

IMG_9941

(więcej…)

Transgraniczna pomoc prawna KG Legal w windykacji w Polsce brytyjskiego wyroku cywilnego; wartość sprawy ~ 100.000 PLN.

06/27/2016

KG Legal doradza partnerskiej Kancelarii z Wielkiej Brytanii przy międzynarodowej obsłudze prawnej brytyjskiego podmiotu gospodarczego, który będzie starać się w polskiej jurysdykcji wyegzekwować należność z wyroku zapadłego w Wielkiej Brytanii. W tego typu sprawach pomoc prawna KG Legal koncentruje się na:

  1. znalezieniu prawnych i skutecznych sposobów na wyjawienie wartościowego majątku dłużnika w polskiej jurysdykcji;
  2. kierowanie wniosku egzekucyjnego do polskiego komornika w oparciu o wyrok sądu zagranicznego;
  3. zabezpieczenie interesów podmiotu zagranicznego w toku egzekucji w charakterze pełnomocnika;
  4. postępowanie w przedmiocie stwierdzenia wykonalności wyroku sądu zagranicznego lub działanie w oparciu o przepisy tzw. Bruksela I „recast” lub „bis”.

IMG_7518

Zagraniczny Klient Kancelarii KG LEGAL kupuje luksusowy apartament w sercu turystycznego Krakowa o statusie ZABYTKU DZIEDZICTWA MIASTA KRAKOWA – Wartość transakcji i sprawy: 2,3 miliona PLN

06/25/2016

KG Legal udzieliła pełnego wsparcia zagranicznemu inwestorowi w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego i usług poświadczonego tłumaczenia wszystkich czynności prawnych złożonego procesu nabycia prestiżowej nieruchomości w turystycznej dzielnicy Krakowa.

Coraz częściej kadra menadżerska podmiotów gospodarczych z obcym kapitałem obsługiwanych w procesach biznesowych przez naszą kancelarię decyduje się na inwestycje w nieruchomości mieszkalne o najwyższym standardzie i wartości rynkowej w Polsce.

Ciężar pomocy prawnej Kancelarii KG Legal skoncentrował się na wszystkich istotnych w tego typu transakcjach problemach:

  1. Zabezpieczenie interesów nabywcy przy uporządkowaniu stanu ksiąg wieczystych nieruchomości takiego rodzaju, jak: kwestia należytej dokumentacji banku koniecznej do wykreślenia hipoteki zabezpieczającej dług kredytowy dotychczasowego właściciela nieruchomości; analiza kwestii praw i obowiązków ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości na rzecz dotychczasowych właścicieli i podmiotów trzecich;
  2. Stworzenie dla klienta warunków korzystnego depozytu celem należytego zabezpieczenia środków finansowych kupującego, łącznie z przeprowadzeniem korzystnego przewalutowania środków na polską walutę;
  3. Zabezpieczenie kwestii prawnych związanych z ochroną zabytków na terenie RP;
  4. Udział przy czynnościach notarialnych w charakterze tłumacza przysięgłego.

AAA_K4U1063 (2)

strzalka do gory